Föreningens historia

Mölneby-Hals Samfällighetsförening – föreningens historia

Mölneby-Hals vägsamfällighet bildades 1953-10-26 och efter vissa ändringar vann laga kraft genom hovrättens utslag 1954-10-27.

Hals Vägförening som bildades 1969-06-30 och bestod av 70-80 fastigheter. Denna vägförening upplöstes genom lantmäteriförrättning 1982-01-20 och 18 fastigheter på Storemyrsvägen och Stenåldersvägen blev medlemmar i Mölneby-Hals vägsamfällighet. (De övriga fastigheterna blev medlemmar i Skogslyckans vägförening som bildades 1958-09-01 och föreningen hette fram till år 1979 Svanesunds vägförening.)
I samband med förrättningen 1982-01-20 bytte vår förening namn till Mölneby-Hals samfällighetsförening.

Vi förrättningen beslutades att varje vägområde skulle bli en egen sektion och skulle stå för sina kostnader i både drift och utförande. De ursprungliga fastigheterna bildade sektion I och fick andelstal för drift och utförande. De tillkommande fastigheterna på Storemyrsvägen, Bergstigen samt Stenåldervägen bildade sektion II och fick andelstal för drift och utförande. Denna förrättning vann laga kraft 1984-01-20.

2005-08-16 tillkom 7 nya fastigheter på Storemyrsvägen enligt Lantmäteriförrättning.

2012-10-22 gjordes en omprövning av Lantmäteriförrättningen som vann laga kraft 2014-06-23. I denna förrättning skulle det tillkomma 51 fastigheter på Halse-Nabb att bli medlemmar i Mölneby-Hals samfällighetsförening.

Det blev en komplicerad förrättning då hänsyn skall tas till gamla förrättningar samt att fördelningen skulle bli så rättvis som möjligt för fastigheterna. Status för vägarna i området var av mycket varierat skick. För att göra en rättvis fördelning blev den gamla områdesfördelningen kvar för utförande samt att det tillkommande området Halse-Nabb bildade en ny sektion för utförande. Varje sektion behöver upprustas och kan därefter skötas i driftsektionen.

Resultatet blev:
sektion 1 driftsektion hela området
sektion 2 utförande Storemyrsvägen/Bergstigen/Stenåldersvägen
sektion 3 utförande Halsvägen
sektion 4 utförande Halse-Nabb

Halsvägen har rustats upp och belastat sektion 3 enligt andelstal.  Medlemmar, exploatörerna, stat och kommun har varit med och finansierat vägen.

Den nya anslutningen på Halsvägen har utförts och bekostats av exploatörerna som har överlämnat vägen till föreningen.

Vägarna på sektion 2 har rustats upp och bekostats av sektion 2 enligt andelstal.

Vägarna på sektion 4 Halse-Nabb har exploatörerna utfört toppbeläggningen av asfalt.