Föreningens historia

Mölneby-Hals Samfällighetsförening – föreningens historia

Mölneby-Hals vägsamfällighet bildades 1953-10-26 och efter vissa ändringar vann laga kraft genom hovrättens utslag 1954-10-27.

Hals Vägförening som bildades 1969-06-30 och bestod av 70-80 fastigheter. Denna vägförening upplöstes genom lantmäteriförrättning 1982-01-20 och 18 fastigheter på Storemyrsvägen och Stenåldersvägen blev medlemmar i Mölneby-Hals vägsamfällighet. (De övriga fastigheterna blev medlemmar i Skogslyckans vägförening som bildades 1958-09-01 och föreningen hette fram till år 1979 Svanesunds vägförening.)
I samband med förrättningen 1982-01-20 bytte vår förening namn till Mölneby-Hals samfällighetsförening.

Vi förrättningen beslutades att varje vägområde skulle bli en egen sektion och skulle stå för sina kostnader i både drift och utförande. De ursprungliga fastigheterna bildade sektion I och fick andelstal för drift och utförande. De tillkommande fastigheterna på Storemyrsvägen, Bergstigen samt Stenåldervägen bildade sektion II och fick andelstal för drift och utförande. Denna förrättning vann laga kraft 1984-01-20.

2005-08-16 tillkom 7 nya fastigheter på Storemyrsvägen enligt Lantmäteriförrättning. Tillkommande område ansluts i befintligt skick och enligt överenskommelse skall dessa fastigheter själva bekosta upprustning av detta vägområde (från grusväg till asfaltsväg).

Halsvägen behöver upprustas och förstärkas så handlingar togs fram och presenterades på extrastämma i föreningen i mars 2006. Medlemmarna röstade nej på stämman till förslaget pga. att Halse-Nabb skulle exploateras och medlemmarna ville inte att den upprustade vägen skulle köras sönder av exploateringen på Halse-Nabb.

2012-10-22 gjordes en omprövning av Lantmäteriförrättningen som vann laga kraft 2014-06-23. I denna förrättning skulle det tillkomma 51 fastigheter på Halse-Nabb att bli medlemmar i Mölneby-Hals samfällighetsförening.

Det blev en komplicerad förrättning då hänsyn skall tas till gamla förrättningar samt att fördelningen skulle bli så rättvis som möjligt för fastigheterna. Status för vägarna i området var av mycket varierat skick. För att göra en rättvis fördelning blev den gamla områdesfördelningen kvar för utförande samt att det tillkommande området Halse-Nabb bildade en ny sektion för utförande. Varje sektion behöver upprustas till samma status som därefter kan skötas i driftsektionen.

Resultatet blev:
sektion 1 driftsektion hela området (124 fastigheter)
sektion 2 utförande Storemyrsvägen/Bergstigen/Stenåldersvägen (33 fastigheter)
sektion 3 utförande Halsvägen (124 fastigheter)
sektion 4 utförande Halse-Nabb (52 fastigheter)

Halsvägen skall rustas upp för att klara belastningen för det tillkommande området Halse-Nabb. Alla kostnader för upprustningen belastar sektion 3 enligt andelstal. Även exploatörerna, stat och kommun är med och finansierar vägen.

Den nya anslutningen på Halsvägen skall utföras och bekostas av exploatörerna som sedan överlämnar vägen till föreningen.

Vägarna på sektion 2 behöver rustas upp och de kostnader som blir skall belasta sektion 2. Detta står även i Lantmäteriförrättningen, sid 11 i aktbilaga PR1. Föreningen har även fått det skriftligt av ansvarig lantmätare Daniel Markänger som finns att läsa under dokument.

Vägarna på sektion 4 Halse-Nabb saknar toppbeläggningen av asfalt som skall utföras och bekostas av exploatören enligt exploateringsavtal punkt 4.2. Skada på väg i området angiven i lantmäteriförrättningen skall också åtgärdas och bekostas av exploatören. Dessa utförandekostnader är kvar efter exploateringen av Halse-Nabb.

Föreningen hade extrastämma 2015-10-24 där det beslutades att Halsvägen skall upprustas, föreningen skall ta lån som belastar sektion 3 utförande.

Föreningen hade extrastämma 2016-01-23 för sektion 2 medlemmar där det beslutades att sektion 2 vägarna skall upprustas, föreningen skall ta lån som belastar sektion 2 utförande. Beslut togs även att ”nya” Storemyrsvägen skall upprustas och belasta fastighetsägarna.