Årsstämma den 24 augusti kl. 18.30

Årsstämma kommer att hållas den 24 augusti 2017,  kl. 18.30 i Långelanda församlingshem. Kom gärna en stund innan för registrering.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut två veckor före årsstämman.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma den 24 augusti kl. 18.30

Asfaltering på Halse Nabb 9 och 12 juni

Den 9 och 12 juni 2017  kommer toppbeläggning att utföras på Nabbens vägområde.

Observera att inga bilar får parkeras på vägområdet eller på de allmänna parkeringsytorna.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Asfaltering på Halse Nabb 9 och 12 juni

Mall för motion inför årsstämma

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. Följande mall kan användas.

Mall motion inför årsstämma

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mall för motion inför årsstämma

Slitageavgift – information

Mölneby-Hals Samfällighetsförening tillämpar från och med 2016-03-29 så kallad slitageavgift. Denna ersätter de tidigare dispenser för tung trafik man fick ansöka om.

Slitageavgiften debiteras där onormalt utnyttjande av våra vägar sker. Exempel på när slitageavgift tas ut är vid nybyggnation eller ombyggnad som medför ökat slitage på vägen, större skogsavverkning eller näringsverksamhet som genererar transporter.

Slitageavgiften baseras alltid på en fastighets antal andelar för permanentboende. Avgiften blir enligt formel: antal andelar * 3 * 30 kr (där siffran 3 är enligt stämmobeslut). Slitageavgift ska täcka de kostnader som samfälligheten får p.g.a. det ökade slitaget som till exempel nybyggnation medför. Observera att avgiften  inte täcker direkt uppkomna skador.  Exempel på sådana är betongspill på asfalten eller sönderkörda kanter. Skador som dessa debiteras direkt till den som orsakat dessa.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift – information

Vägtillsyningsman för Mölneby-Hals samfällighetsförening

Vägtillsyningsman för föreningen är Sonny Olsson.

Kontakt med Sonny gällande plogning mm går genom ordförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vägtillsyningsman för Mölneby-Hals samfällighetsförening

Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

I valberedningen ingår:

Karin Olsson, Johan Klingberg och Erland Josefsson

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning om att kostnader för upprustning av vägar sektion II skall belasta, enligt andelstal, sektion II utförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dom i Mark- och miljödomstolen

Protokoll årsstämma 2016-08-17

Här kommer protokollet från årsstämman den 17 augusti

2016-08-17 Årsstämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2016-08-17