Ansvar

Styrelsens ansvar:

Styrelsen arbetar för medlemmarna och föreningens bästa och är vald av medlemmarna på stämman. Styrelsen arbetar enligt stadgar, lantmäteriförrättning och gällande lagar på uppdrag av medlemmarna enligt beslut som tas på föreningens stämmor som håller sig inom ovan villkor och lagar.

Styrelsen ansvarar gentemot fordringsägare för att skulder betalas i tid.

Styrelsen ansvarar att driva in medlemsavgifter. Andelstal är fastställt i Lantmäteriförrättning och pris per andel fastställs på stämman.

Medlemmarnas ansvar:

Fastigheten är medlem i Mölneby-Hals Samfällighetsförening. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för fastigheten och är skyldig att betala de uttaxerade beloppen. Om betalning inte görs kan beloppen komma att utmätas med hjälp av Kronofogden ur fastigheten. Alla extra kostnader detta medför debiteras fastighetsägaren.

Medlemmen skall skriftligen anmäla till styrelsen om:
– adressändring
– ägarbyte och datum för detta samt uppgifter på nya ägare
– ändring permanentboende/sommarboende i fastigheten
– om byggnation skall ske på fastigheten
– ange en gällande e-postadress