Upprustning Halsvägen

Upprustning Halsvägen

Mölneby-Hals samfällighetsförening är huvudman för Halsvägen samt även för upprustningen.

Vid föreningens årsstämma 2005 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram underlag för grundförstärkning och asfaltering av huvudvägen.

Halsenabb ägdes av Ledarna, var medlem i vår förening och deras medlemmar nyttjade området under sommarmånaderna. Hösten 2005 kontaktade Bengt Westin föreningens ordförande och presenterade sin avsikt att exploatera Halsenabb för villabebyggelse. Bengt Westin deltog i ett möte med arbetsgruppen december 2005 där han presenterade tänkt tomtexploatering.

I början av 2006 var arbetsgruppens underlag klara och anbud infordrades och inkom. Arbetsgruppens underlag var baserade på föreningens dåvarande medlemsfastigheter och exploateringen på Halsenabb ingick ej. Vid föreningens extrastämma 2006-03-23 beslutades att inte fullfölja arbetsgruppens förslag och en starkt bidragande orsak var den ovisshet som rådde när det gällde exploateringsplanerna på Halsenabb och de krav på vägens bärighet som den kraftigt ökande trafiken skulle medföra.

Maj 2006 upprättades detaljplan för Halsenabb bestående av Genomförandebeskrivning samt Planbeskrivning. I genomförandebeskrivning står det på sidan 7(14) ” Nuvarande andelsägare inom Mölneby ga: 2 kommer därigenom inte att belastas ekonomiskt”.
På sidan 9(14) står det ”Exploatören bekostar den del av upprustningen som överskjuter de kostnader som föreningen har projekterat i mars 2006. Eventuella skador som kan uppstå under exploateringstiden (utbyggnad av va, vägar, gång och cykelvägar, gemensamma parkeringsytor) belastar exploatören.” Detaljplanen överklagades.

Juni 2006 skrev Vägverket (nuvarande Trafikverket) yttrande över detaljplanen ”Utbyggnaden inom planområdet kommer att medföra en ansträngd trafiksituation vid anslutning till väg 734. Vägverket kan inte medge en utbyggnad om inte åtgärder genomförs för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen. Vägverket har föreslagit att anslutningen flyttas norrut så att siktsträckan blir minst 130 m åt vardera hållet. Ny busshållplats anläggs norr om utfarten. Exploatören är villig att ta del i ombyggnaden och uppkomna kostnader. Detta regleras i exploateringsavtalet som upprättas med kommunen.”

Juli 2007 skickade föreningens ordförande in synpunkter på detaljplan till kommunen.

Juli 2007 tecknade kommunen exploateringsavtal med Bengt Westin och Peter Borg med deras bolag.  I detta avtal står det under punkt 4.8 ”Utanför planområdets gränser förbinder sig exploatören att i samförstånd och tillsammans med Mölneby-Hals samfällighetsförening göra en upprustning av Halsvägen i enlighet med de beslut som fattas i föreningen. Exploatören bekostar den del av upprustning som överskjuter de kostnader som föreningen har projekterat för i mars 2006 och redovisat för exploatören.”  I samma avtal under punkt 4.9 ”Utanför planområdets gränser förbinder sig exploatören att utföra och bekosta ny anslutning av Halsvägen till allmänna vägen 734”.  Under punkt 4.2 skall toppbeläggning av asfalt utföras på Halsenabb och bekostas av exploatören.

November 2008 vann exploateringsavtalet laga kraft och blivit förlängt under åren. Samfällighetsföreningen är ingen part i detta avtal. Avtalet är skrivet mellan kommunen och exploatörerna.

November 2008 detaljplan Halsenabb vann laga kraft enligt regeringsbeslut.

April 2009 inkom skadeutredning utförd av Abesiktning Väst gällande skador på fastigheter utmed Halsvägen som orsakades av tunga transporter när markarbeten utfördes på Halsenabb. Exploatör åtgärdade skador.

Juli 2010 Trafikverket har gått igenom projekteringshandlingar. De beslutar att vägbredd skall vara 6 m och ej 3,5 m p g a den höga trafikbelastning som exploateringen på Halsenabb medför. Över 200 fordon/dygn skall vägens bredd vara 6 m enligt regelverket. Den framtida trafiken efter utbyggnad av Halsenabb ger en trafiknivå på ca 500 fordon/dygn. Risk att det statliga driftbidraget dras in.

Oktober 2010 Trafikverket har gett dispens till en 3,5 m bred väg med mötesplatser på vart hundrade meter. Trafikverket skickade PM med ändringar som skall göras i Marktekniks handlingar. Samfällighetsföreningen får behålla det statliga driftbidraget.

November 2010 Viktbegränsning införs permanent på 12 ton på grund av dålig bärighet och gäller tills vägen är upprustad. Tillstånd klara med Trafikverket. Styrelsen handlägger dispenser. En del fastigheter har fått nya skador pga. tunga transporter.

Maj 2011 samfällighetsföreningen fick gräva diken och kantskära hela vägen samt grusa upp vägen på pga. klämskador.

Juni 2011 Möte på kommunen med exploatör samt styrelse. Bengt Westin lovade beställa geotekniska undersökningar på Halsvägen för att fastställa vägens kondition i upprustningshandlingarna samt åtgärda risken för vibrationsskador på hus utmed vägen uteblir i framtiden. Föreningen efterfrågade tidsplan och upprustningshandlingar från exploatören.

Augusti 2011 Kungörelse i tidningen att brygganläggning Halsenabb skulle byggas ut. Föreningen har inte fått någon information. Peter Borg meddelade föreningen att endast boende på Halsenabb får tillgång till båtplatser samt sjöbodar. Detta skall inte ge någon belastning på vägen.

Oktober 2011 Möte på kommunen. Bengt Westin hade ej beställt någon geoteknisk undersökning vilket bestämdes vid föregående möte i juni 2011. Föreningen väntar fortfarande på tidsplan och upprustningshandlingar från exploatören.

November 2011 Markteknik överlämnade nya ritningar till samfällighetsföreningen.

Juli 2012 Markteknik överlämnade projekteringshandlingar på Halsvägen till samfällighetsföreningen. I dessa handlingar är vägens standard specificerad och kommer ligga till grund i Lantmäteriförrättningen. Projekteringen är gjord enligt Trafikverkets regler 2001:9 och granskats och godkänts av Trafikverket.

Juli 2012 Tellstedt överlämnade geoteknisk undersökningsrapport på Halsvägen (utfördes maj-juni 2012) till samfällighetsföreningen.

Oktober 2012 blev Lantmäteriförrättningen klar. I denna är den ekonomiska fördelningen på upprustningskostnaden enligt exploateringsavtal fastställd som gäller mellan exploatörer och samfällighetsföreningen. Vägens standard är fastställd enligt Marktekniks handlingar som är beställd och betald av exploatören. Denna förrättning blev dock överklagad av några medlemmar, ej av exploatörerna som godkände denna.

2014-06-23 Lantmäteriförrättningen vann laga kraft och de nya fastigheterna på Halsenabb inträder i föreningen som medlemmar. Vägen skall vara upprustad och klar inom 2 år annars faller förrättningen och Halsenabb blir utan väg.

Augusti 2014 anbudsförfrågan skickades ut enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) som var ett krav från Trafikverket. Anbud inkom slutet av augusti. Föreningen krävde in bankgaranti av exploatörer på deras överskjutande kostnader i projektet. Exploatörerna vägrar betala och följer därmed inte gällande avtal. De kräver ett nytt anbudsförfarande utan LOU och upprustningen försenas därmed av exploatörerna.

Oktober 2014 Trafikverket ger tillstånd med viktbegränsning 3,5 ton om behov föreligger.

December 2014 Kommunen skickade in en ansökan om stämning till Uddevalla Tingsrätt där svarande är BJC Fastighetsutveckling AB, Bengt Westin och Skaftöhus AB, Peter Borg. Kommunen yrkar på att Tingsrätten förpliktigar exploatörerna solidariskt fullgöra sin betalningsskyldighet enligt punkterna 4.8-4.9 i exploateringsavtalet. Att Tingsrätten fastställer exploateringsavtal samt avtal om förlängning tills exploatörerna uppfyllt sina åtagande i punkterna 4.8-4.9 i det aktuella avtalet. Kommunen tog tillbaka stämningen utan att ge någon förklaring till oss trots samfällighetens begäran.

Maj 2015 ny anbudsförfrågan skickas ut enligt exploatörernas begäran och denna gång ej enligt LOU pga. att det statliga upprustningsbidraget ej uppnår till halva upprustningskostnaden. Juni 2015 anbud inkommer som styrelsen skall behandla.

September 2015 entreprenör är utsedd för upprustningen. Nu väntar vi på att få betalningsgaranti för den överskjutande kostnaden enligt exploateringsavtalet som exploatörerna skall betala så vi kan starta projektet. Mölneby-Hals Samfällighetsförening och dess styrelse är som redovisas ovan inte orsak till den försening i projektet som uppkommit.

På grund av skilda uppfattningar mellan exploatörerna och styrelsen avseende vägbyggets budget, kallar kommunen till ett möte med Mölneby-Hals samfällighetsförening under hösten 2015. Vid mötet presenteras ett budgetförslag på 6.4 mkr för vägbygget.                Utöver 3 mkr från exploatörerna inkluderas 1 mkr från anonyma bidragsgivare, vilket gör att budgeten nu närmar sig styrelsens kalkyl.

Styrelsen kan så godkänna den ovillkorliga bankgaranti som exploatörerna slutligen presenterar. Beslut fattas vid extrastämma den 24 oktober 2014 och upprustningen kan äntligen starta den 30 november 2015.

NU STARTAR VI PROJEKTET ”UPPRUSTNING HALSVÄGEN”

2015-11-30 nu startar projektet med etablering av alla maskiner.
Vid frågor tas kontakt med ordförande John-Olof.

Grusvägen börjar upprustas vid Halse-Nabb och arbetar sig utåt mot Varekilsvägen. Entreprenören anslår information vid Halsvägens infart. Information skickas ut till medlemmarna via mail samt finns att läsa här på hemsidan.

2016-06-23 Upprustningen av Halsvägen är klar.

2016-06-30 Vägen är nu godkänd och slutbesiktad. Alla dikes vattenflöden besiktigas under hösten 2016. Fartbegränsning är 50 km/tim.