Tydliggörande av definition utförande och drift

Såsom utförande av väg anses förutom anläggning av ny väg även anläggning och mer omfattande förbättring av väg.

Till drift av väg räknas dels åtgärd för vägs vidmakthållande i ett för dess ändamål tillfredsställande skick, såsom påförande av väghållningsämnen, vägbanans jämnande, dikesrensning, underhåll och ombyggnad av trumma, dels uppsättande av vägmärke eller annan dylik anordning. Vidare omfattas arbete för att hålla vägbanan till erforderlig bredd fri från hinder av snö och is, liksom annan halkförebyggande åtgärd samt åtgärd för vägbanans bättrande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tydliggörande av definition utförande och drift

Kallelse till årsstämma 24 augusti 2017 kl. 19.00

Välkomna till årets stämma i Långelanda församlingshem torsdag den 24 augusti kl 19.00. Nedan finner ni kallelse, dagordning samt fullmakt inför mötet. Mail kommer även att skickas till varje medlem med dokument inför stämman.

Eventuell fullmakt behöver tas med i pappersform. Kom gärna en stund innan för registrering.

FULLMAKT_Foreningsstamma

Kallelse till årsstämma 2017

2016-2017 Verksamhetsberättelse

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma 24 augusti 2017 kl. 19.00

Mall för motion inför årsstämma

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad. Följande mall kan användas.

Mall motion inför årsstämma

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mall för motion inför årsstämma

Slitageavgift – information

Mölneby-Hals Samfällighetsförening tillämpar från och med 2016-03-29 så kallad slitageavgift. Denna ersätter de tidigare dispenser för tung trafik man fick ansöka om.

Slitageavgiften debiteras där onormalt utnyttjande av våra vägar sker. Exempel på när slitageavgift tas ut är vid nybyggnation eller ombyggnad som medför ökat slitage på vägen, större skogsavverkning eller näringsverksamhet som genererar transporter.

Slitageavgiften baseras alltid på en fastighets antal andelar för permanentboende. Avgiften blir enligt formel: antal andelar enligt permanentboende x pris per andel x 3 enligt stämmobeslut. Slitageavgift ska täcka de kostnader som samfälligheten får p.g.a. det ökade slitaget som till exempel nybyggnation medför. Observera att avgiften inte täcker direkt uppkomna skador.  Exempel på sådana är betongspill på asfalten eller sönderkörda kanter. Skador som dessa debiteras direkt till den som orsakat dessa.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Slitageavgift – information

Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

I valberedningen ingår:

Karin Olsson, Johan Klingberg och Erland Josefsson

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Valberedningen Mölneby-hals samfällighetsförening

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom (F714-16) har bekräftat styrelsens uppfattning om att kostnader för upprustning av vägar sektion II skall belasta, enligt andelstal, sektion II utförande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dom i Mark- och miljödomstolen

Protokoll årsstämma 2016-08-17

Här kommer protokollet från årsstämman den 17 augusti

2016-08-17 Årsstämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämma 2016-08-17